Typiskt stolt skidskolemorsa.

Typiskt stolt skidskolemorsa.